فریدالله ادیب آیین

72

مشعل هنر افغانستان در مشهد فریدالله ادیب آیین نقاش و مجموعه دار