دکتر الهام شیرعلی، ترومبوآمبولی وریدی

364
دی 1396، توموربورد IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن عنوان: مراقبت های قبل و بعد از عمل در جراحی های زنان سخنرانی دکتر الهام شیرعلی با عنوان ترومبوآمبولی وریدی
pixel