الگوریتم بررسی امکان تشکیل مثلث

162
سه عدد از کاربر گرفته ( به عنوان اندازه پاره خط ) و تشخیص دهد ایا میتوانند مثلث تشکیل دهند یا خیر
pixel