مکالمات روزمره ترکی استانبولی ، درس 3

535

احوالپرسی ترکی استانبولی حسین ساعدی، تدریس در استانبول مکالمات روزمره ترکی استانبولی حسین ساعدی، درس 3