به فكر محرمم - سید مجید بنی فاطمه

2,693
غریبی می کنم با هر کسی که با این روضه با این گریه غریبه س . من از قبل از تولد با تو بودم یه کاری کن که برگردم همین بس . بسوزون گناهمو با اشکای نم نمم حسین جان من از الان به فکر محرمم . می خوای چکار با دلم کنی تو می میرم آقا ولم کنی تو . بسوزون گناهمو با اشکای نم نمم حسین جان من از الان به فکر محرمم . نیاوردی بدی مونو به رومون همیشه بازه آغوشت به رومون . تو آقایی تو ستارالعیوبی نمیذاری بریزه آبرومون
آوای فاخته 34.5 هزار دنبال کننده
pixel