واکنش سرد بازار نفت به خبر داغ انفجار نفکش‌ها

99

بررسی روند قیمت جهانی نفت واکنش سرد بازار نفت به خبر داغ انفجار نفکش‌ها گزارشگر: گلناز پرتوی مهر تدوین: وحید فخیم قاسم زاده