افتتاح مرکز جامع تصویربرداری و ارتقاء هتلینگ

389

افتتاح مرکز جامع تصویربرداری و ارتقاء هتلینگ بیمارستان فوق تخصصی البرز