رامین طباطبایی : ما در هیچ زمانی سمتی در فیبا نداشتیم.

40

طی حکمی از سوی فیبا رامین طباطبایی رئیس فدراسیون بسکتبال به عضویت کمیسیون پزشکی فدراسیون جهانی بسکتبال درآمد.

لحظه
لحظه 229 دنبال کننده