تجزیه و تحلیل شغلی

384
فیلم مناسبی برای تدوین اهداف شرکت- طراحی شغلی- تجزیه و تحلیل شغل و درنهایت تهیه شرح شغلی است. به خوبی مفاهیم و ویژگیهای مختلف مراحل سه گانه طراحی، تحلیل و شرح شغلی را با هم مقایسه می نماید.
pixel