طغیان رودخانه فصلی عنایت آباد و مسدود شدن جاده ماران

146

طغیان رودخانه فصلی عنایت اباد و مسدود شدن جاده ماران از دیشب تا کنون