در هر ثانیه چه تعداد حیوان در جهان توسط انسان کشته می شوند؟

197

تعداد حیوانات کشته شده برای غذای ما انسان ها در هر ثانیه چقدر است؟ | آمار وحشتناکی که مو به تن آدم سیخ می کند. | در دامداری صنعتی طول عمر یک مرغ گوشتی تنها چند هفته و عمر گاو گوشتی بین یک روز تا دو سال است. | اگر از همین لحظه هیچ گاوی و مرغی را با روش مصنوعی باردار نکنند و به روند کشتار ادامه دهند تا ۵ هفتۀ دیگر هیچ مرغ گوشتی در مرغداری‌ ها و تا دو سال دیگر هیچ گاوی در گاوداری ها وجود نخواهد داشت. سایت ما: www.EAFworld.com