حالت آتاکسی در سگ ها

548

آتاکسی: از دست رفتن بخشی از کنترل بدن بر حرکات اختیاری