گزینه 4 شبکه 4 8 خرداد با تدریس دین و زندگی کنکور

60

دکتر سرکشیک زاده در برنامه 8 خرداد 97 به مطابقت بی نظیر سوالات احتمالی خود با سوالات کنکور سراسری 96 پرداخت