مناظره زیباکلام ورسایی دردانشگاه تربیت مدرس(قسمت چهارم)

8,190

آقای خاتمی در جلسات خصوصی شان میگویند برجام قابل دفاع نیست،نباید با طناب پوسیده برجام به درون این چاه برویم! برشی از مناظره زیباکلام و رسایی در دانشگاه تربیت مدرس (قسمت چهارم) پخش از آرمان تی وی

آرمان تی وی
آرمان تی وی 4.3 هزار دنبال کننده