حد ضرر

170
حدضرر یا استاپ لاست چیست و کی باید از ضرر خارج شویم
pixel