معرفی انواع شبکه های کامپیوتری

232

در این جلسه شما را با انواع شبکه های کامپیوتری نظیر شبکه های محلی , شهری , گسترده و بی سیم آشنا میسازیم