شھر ممنوعه چين

238
این شھر در سال ١۴٠۶ ساخته شد و ساخت آن ١۴ سال طول کشيد و بارھا مورد تعمير و تجدید ساخت قرار گرفت. اما ساختار اصلی آن حفظ شده است. مساحت شھر ممنوعه ٧٢٠ ھزار متر مربع و دارای بيش از ٩٠٠٠ اتاق با مساحت کل معماری در حدود ١۵٠ھزار متر مربع است و درجھان بزرگترین و کاملترین مجموعه معماری چوبی باستانی محسوب می شود. دور شھر ممنوعه را دیواری بلند و ضخيم به طول سه کيلومتر در بر گرفته و در بيرون آن کانالی با عرض ۵٢ متر در اطراف شھر به چشم می خورد.
سه سوت سفر 14 دنبال کننده
pixel