ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

آنالیز (محاسبات) عددی درس ۷۲: محاسبه جمله خطای روش سیمپسون

160
مدرس: دکتر مس فروش استاد دانشگاه صنعتی شاهرود. لینک درس در وبسایت من https://bit.ly/2LdA6rF در این درس به محاسبه خطای روش سیمپسون با استفاده از چندجمله‌ ای های لاگرانژ می‌پردازیم.
pixel