تکنامه - ویدئوهای کمپین تبلیغاتی فیسبوک - Subscribe

269

هدف اصلی فیسبوک در این کمپین این است که به هر راهی شده خیال شما را از همهٔ حاشیه هایی که ممکن است رخ دهد راحت کند و برای هر سوال و مشکل شما، راه حلی ارائه کند. تمام این کارها برای این است که نا رضایتی احتمالی شما، موجب ترک این شبکه اجتماعی نشود. پوسترهای همین کمپین: https://www.technameh.com/?p=3362