روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک

1,245

روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک گرامی باد.