پیشروی بیماری دمانس و دگرگونی نقش مراقب Caregivers changing role

98
سیر پیشروی فرسایش مغز به سه مرحله تقسیم می‌شود و هر کدام از این مراحل، چالش‌های مربوط به خود را دارد. در مرحله ابتدایی، نقش مراقب بیشتر به یک همدم و دوست صمیمی میماند. در مرحله میانی، تغییرات رفتاری بیمار از جمله بیقراری، افسردگی، و توهم شدت پیدا می‌کند و خطر از پا درآمدن مراقب بسیار جدی است. در مرحله پایانی، مراقبت‌کردن حرفه‌ای می‌شود و نیاز به تجربه و آموزش مراقب بیشتر می‌شود. در این پادکست، دگرگونی نقش مراقب را در هر مرحله برمی‌شماریم.
pixel