ارائه آموزشی: «حکمرانی داده، ضرورت بقا در عصر دیجیتال»

333

نگاه استراتژیک به داده به عنوان یک دارایی راهبردی و فرصت، موجب استفاده درست از داده در بلند مدت می شود. برای مشاهده سایر ارائه ها می توانید به صفحه آموزش سایت، به آدرس learn.tp4.ir مراجعه کنید.