5 دقیقه فیزیک با گلزاری - انرژی مکانیکی

47
مرور نکات انرژی مکانیکی و پایستگی انرژی مکانیکی و کار نیروهای مقاومت در 5 دقیقه توسط محمد گلزاری - www.poopakedu.ir
pixel