گزارش تصویری رویداد ساینترو

90
ساینترو در دوم آذرماه 1396 به همت موسسه نوآوری علوم و فنون (ایران سایتک) در دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار گردید. هدف از برگزاری این رویداد، بررسی الزامات و چالش های کارآفرینی در علوم پایه بود.
pixel