عملکرد نانو کسری روی آجر نسوز نما

1,917
در این ویدئو عملکرد ماده آبگریز کننده نانو کسری روی آجر نسوز نما، با آجر معمولی مقایسه شده است. http://www.nanokasra.ir تلفن دفتر پخش: 9-33771778
pixel