نهمین جلسه عصر علوم انسانی - میلاد دخانچی

1,341

نشست های عصر علوم انسانی در مدرسه تخصصی علوم انسانی شرف الدین. موضوع: مواجهۀ ایرانی با مدرنیته. 16 مرداد 1396