مراسم بیل گردانی نیم ور محلات

2,032
اوایل بهار کشاورزان پس از لایروبی نهر اصلی نیم ور جشنی برگزار می کنند و در مسابقه بیل گردانی به زور آزمایی می پردازندو هفت بیل را که در دو دسته سه تایی و چها تایی به هم بسته شده اند مثل میل در ورزش باستانی دور سر خود می گردانند.
pixel