دمو کافی نیست، Deploy اش کنید

102

ویدیو کوتاه و یک تجربه واقعی در مورد اینکه چرا باید هرچه زودتر نرم افرار را عملیاتی کرد و دمو کافی نیست. موضوعات: اسکرام اجایل چابک چابکی agile scrum

mahyarevafa
mahyarevafa 11 دنبال کننده