نیما رئیسی به کمپین #نارنجی_باشیم پیوست.

899

نیما رئیسی-بازیگر: "می دونستین تو ایران حدود 25 هزار کودک بی سرپرست وجود داره که منتظر دستهای مهربان ما هستند... فقط کافیه نارنجی باشیم."