ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

نصب پکیج rpm , deb

6
نصب پکیج rpm , deb در لینوکس
pixel