در حال بارگذاری
پخش خودکار بعدی:
؟
با فعال بودن پخش خودکار، در صورتی که سایت را رها نکرده باشید، پس از پایان نمایش، ویدیو بعدی پخش می‌شود.

ایده کست ۵ - دستبرد فکری

226
قسمت پنجم ایده كست با حضور رضا غیابى با موضوع "دستبرد فکری" | مجری : طاده آلکسانی | ﻏﯿـﺎﺑﯽ ﻣـﺪﯾﺮﻋـﺎﻣـﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﻣـﺸﺎوره اﯾﻠﯿﺎ//ﻓـﺮﺻـﺖآﻓـﺮﯾﻦ و ﻋـﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖﻣــﺪﯾﺮهی ﺷـﺮﮐﺖ ﺳـﺮﻣـﺎﯾﻪﮔـﺬاری ﻋـﻠﻢ و ﺛـﺮوت ﭘـﺎرس اﺳـﺖ، دو ﻣﺠـﻤﻮﻋـﻪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ او اﻣﮑـﺎن ﻣﯽدﻫـﻨﺪ، ﺑـﺮای ﺳـﺎزﻣـﺎنﻫـﺎی ﻧـﻮﭘـﺎ و ﺑـﺰرگ در اﯾـﺮان ﻓـﺮﺻـﺖ ﺧـﻠﻖ ﻧـﻤﺎﯾﺪ.
1 سال پیش
علم و تکنولوژی
دیدگاه‌ها