هیچ محدودیتی برای تامین دفترچه مورد نیاز بیمه شدگان عزیز نخواهیم داشت.

213

روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی ضمن پوزش از آن دسته از بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی که برای دریافت دفترچه‌های درمانی با مشکل مواجه شده بودند، به استحضار می‌رساند، با تمهیدات اتخاذ شده چاپ و توزیع دفترچه‌ها به روال طبیعی بازگشته و بدون هیچگونه محدودیتی درحال انجام است. محدودیت مقطعی ایجاد شده به دلیل کمبود کاغذ و مواد مخصوص مورد استفاده در دفترچه‌ها بوده که با پیگیری صورت گرفته کاغذ و سایر مواد به اندازه نیاز تا پایان سال آینده خریداری شده.

pixel