قرائت قرآن توسط آقای فیاضی (دانشجوی دانشگاه مفید)

227

قرائت قرآن توسط آقای فیاضی (دانشجوی دانشگاه مفید) در دومین همایش نكوداشت حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی(ره) - دانشگاه مفید 8 آذر 97