فناوری CRM از دیروز تا به امروز

88

امروزه فناوری های CRM هنگامی که با خدمات مشتریان به شکل قدیمی خودش همراه شود یک حادثه شکست خورده محسوب می شود. اما با حفظ مطلوبیت نزد مشتری و ارائه اشکال نوین خدماتی می توان تجارب نوینی را بدست آورد.