امنیت در IOT - مسعود اقدسی فام و سارا ستوده

699

مفاهیم پایه ای امنیت داده و ارتباط - اصول و جایگاه استفاده درست از ابزارهای مختلف - چالش های امنیت سامانه های مبتنی بر اینترنت اشیا IOT