هامون هشيار ؛كوك؛

6
e1artgallery 11 دنبال‌ کننده
هامون هشيار كوك همواره از سال هاي آغازین شناخت خود به عنوان عضوي از یک جامعه بزرگ درگیر دو مسئله بودم. اول، درد انسان هایی که در ظاهر امر مشکل خاصی ندارند اما قشري به شدت آسیب پذیر هستند. مانند زن هاي تنها یا زن هایی که تنها سرپرست یک خانواده هستند. کسانی که رنجشان قابل لمس نیست ولی بسیار عمیق است. و دوم تفاوت فضاي ناملموس و ناشناختۀ ذهن من است که به اندازة فضاي بیرونی زندگی ام، واقعی است و من پیوسته بر این باور بودم که هر دوي این ها واقعیت زندگی مرا می سازند. به همین دلیل همیشه در اندك آثار خود تلاش کرده ام تر کیبی از هر دوي این ها را به مخاطب نشان دهم. و اما کوك ... روایتگر یک دورة تاریخی در اکنون است و انسان تنها این تاریخ سرگردان را به خود کوك زده است. تاریخی که انگار دارد چیزي را در انسان تغییر می دهد. تاریخی که نقاب ترس را بر چهرة آدمی دوخته است. انسانی که دیگر فضایی براي اعتراض به هست و نیستش ندارد و تنهایی خود را در میان جماعت تنهاي نقاب دار دیگر سکوت می کند و اگر جانی داشته باشد به دل طبیعت می رود تا ناگفته هایش را فریاد بزند و دوباره به خانه برگردد. HAMOON HOOSHYAR KOOK (stitch) Since the earliest years of self-realization as a member of a large society, I have always been involved in two problems. First, the pain of human beings who ostensibly do not have a particular problem but they are highly vulnerable. Like a woman who is the only protector of her family. The pain is not palpable, but it's very deep. The second one stems from the intangible and unknown space in my mind which is as real as the outside space of my life, and I constantly believe that both of these make the reality of my life. So I have always tried to reflect a combination of both on my few works. but Kook ... Narrating a historical epoch at present, and human has only sewn a date on himself. A date that seems to change something in man. A date which sews a mask of terror on the mans face. A man who has no longer any space to protest, and remain silent in the midst of a soundless masked crowd, and if there is any strength left, he goes to the heart of nature to shout his unspoken words and return home again.
e1artgallery 11 دنبال کننده
pixel