آموزش فن بیان و سخنوری: شعر در سخنرانی 1 (استاد حسینیان)

3,849
www.sokhanvaran.org علاقمندی ایرانیان به مقوله شعر و شاعری از یک سو و قدرت اقناعی شعر از سوی دیگر، این الزام را برای هر سخن آموز و علاقمند به حوزه فن بیان و سخنرانی ایجاد می کند که به این حوزه ورود پیدا کند و با شعر و ادبیات این سرزمین مانوس و مالوف شود. آشنایی با شعر و ادبیات قدرت سخنرانی و فن بیان شما را صدچندان می کند. آشنایی با گستره ای از واژگان غنی و تصویرساز و همچنین محتوای بکر معرفتی موجود در شعر پارسی به شما این امکان را می دهد که عمق و دانش و معرفت خود در حوزه فن بیان و سخنرانی را ارتقا دهید.
pixel