آموزش جنگو - قسمت هفتم

785

Templates inheritance -كاری از آرون در قبیله گیک ها

۱ سال پیش
# Django
dev

dev

5 ماه پیش
استاد عالی هست صدا هم خیلی خوبه