آموزش نکات ایمنی قبل از شروع سنگنوردی

478

آموزش رعایت نکات ایمنی قبل از شروع سنگنوردی و بررسی های اولیه صعود کننده و حمایت چی / کوه نامه / www.koohnameh.ir