آموزش حسابداری عملی- با اینکه دانشجو هستم در اولین جلسه مصاحبه شاغل شدم

281
مصاحبه این کارآموز را حتما حتما ببینید ایشان در حین دوره و پس از ۹ جلسه مشغول به کار حسابداری شدند
pixel