شگفتا که متهمان حقوق بشر مدعیان انسانیت و آزادی هستند.

57
roshangari@
roshangari@ 1.4 هزاردنبال‌ کننده

آیت الله رئیسی در نشست سفرا و کاردارهای کشورهای خارجی: اعمال فشار با ابزار حقوق بشری به کشورهایی که متفاوت فکر و زندگی می کنند یک جنایت است.

roshangari@
roshangari@ 1.4 هزار دنبال کننده