مبارزه با پولشویی

941
با توجه به اثرات مخرب و زيان بار اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی پولشويی، امروزه ضرورت مبارزه با پولشویی کاملا احساس می شود.
شرکت ایده 71 دنبال کننده
pixel