مبارزه با پولشویی

97

با توجه به اثرات مخرب و زيان بار اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی پولشويی، امروزه ضرورت مبارزه با پولشویی کاملا احساس می شود.

شرکت ایده
شرکت ایده 22 دنبال کننده