جلوگیری حضرت علی اکبر(ع) از رسول ایمانی و علی عقیقی

904

این تعزیه در محرم 1393 خوانده شده است.