هیومیستار: اثر هیومیک اسید تریدکورپ بر خاک را از نزدیک ببنید!

61
هیومیستار، با اثر فوق العاده ی خود بر ساختار خاک، علاوه بر بهبود شرایط رشد ریشه و میکروارگانسیم های مفید، نگهداری آب و مواد غذایی را تا چند برابر افزایش می دهد.
pixel