روضه خوانى حاج ابراهيم رهبر وفات حضرت زينب(س) ١٣٩٧

830

روضه خوانى حاج ابراهيم رهبر وفات حضرت زينب(س) ١٣٩٧ موكب لواءالزينب(س) تهران