توصیه تام کروز برای غیرفعال کردن «روان سازی حرکت» در تلویزیون

86

تام کروز به همراه کارگردان فیلم «ماموریت غیرممکن- Fallout» از تاثیر منفی ویژگی «روان سازی حرکت» در تلویزیون‌های جدید می‌گوید