کارگاه کارگردانی تئاتر

957
كارگاه كارگردانی تئاتر، با تمركز بر نمایشنامه های معاصر ایرانی، در هجده جلسۀ سه ساعته، زیر نظر استاد محمد عاقبتی، در سالن تماشاخانۀ فانوس برگزار خواهد شد. • هدف كارگاه، فراگیری مهارتهای عملی كارگردانی تئاتر شامل تحلیل متن، هدایت بازیگر، همكاری با نویسندگان و طراحان، طراحی میزانسن و خلق صحنه خواهد بود.
دیگر 2 دنبال کننده
pixel