اشتغال پس از ۱۴ جلسه آموزش حسابداری

127

اینبار کارآموز حسابداران برتر ضمن توضیح نحوه حسابدار شدن خود به تجربیات خود در زمینه پیدا کردن کار میپردازد. حتما حتما ببینید!!!