افسانه احسانی | چگونه منافع کوتاه مدت می‌تواند فرهنگ ما را تهدید کند؟ | TEDxATU

7
آیا خانه های تاریخی مکان‌های مهمی هستند؟ مسئولیت ما در قبال آ‌ن‌ها چیست؟ آیا منافع روزمره‌ی ما می‌تواند تهدیدی برای این خانه‌ها باشد؟ آیا آثار تاریخی بخشی از فرهنگ ما هستند؟ افسانه احسانی با داستان خانه 138 به این سوالات پاسخ می‌دهد.
pixel