«شاه برای فرح احترام قائل بود» واقعا؟

561

محمدرضا پهلوی انتقادهای نمایشی فرح را برنمی تابید و از شنیدن آن برآشفته می شد. او این صحبت ها را به چه تشبیه می کرد؟